ی دس صدا نداره؟؟؟؟

یارو آخر عمری بچه هاشو جمع کرد براشون وصیت کنه
گفت فرزندانم با هم متحد باشین چون یک دست صدا نداره
بعد بچه هاش همه بشکن زدن و یارو ضایع شد آخر عمری !
/ 1 نظر / 19 بازدید
فهیمه

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ