قانون پسرا:


وقتی مشترک ، «مورد نظر» هست , ولی در دسترس نیست ،..... ناچار میشی رو کنی به مشترکی که «در دسترس» هست , ولی «مورد نظر» نیست ! :|
دخترا توجه داشته باشن بعدا گلگی نکنن.

/ 1 نظر / 30 بازدید