تفاوت رااحساس کنید...

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ:

ﺍﻭﻟﯽ : ﺑﻪ ﺍﺫﺍﻥ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻮﻧﺪﻩ؟
ﺩﻭﻣﯽ : ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ !

ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ:

ﺍﻭﻟﯽ : ﺑﻪ ﺍﺫﺍﻥ ﭼﯽ ﻗﺪﺭ ﻣﻮﻧﺪﻩ؟
ﺩﻭﻣﯽ : ۳ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ۱۶ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ ۱۹ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻭ ۴۵ ﺻﺪﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ

/ 2 نظر / 16 بازدید
sina

سلام به سمیه جان .عزیزم دیگه یه روزهای ادم اسم خودش هم یادش میره تا چه برسه به اذان . یه روزای ادم اینقدر حساس میشه که مورا توماست میکشه . مث دوست دخترت اگه گوشی ت زنگ بخوره کی بود . دخ بو یا پس بود چن ساله بود دانشجو بود زن بود چند سالس و...هزار [گل][لبخند][ماچ][ماچ]به ما هم یه سری بزن . باز هم بهت سر میزنم چون خیلی ...

piclove

هه واقعا[زبان][نیشخند]