/ 14 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
saman

[گل][گل]مــن زبــان بــرگ هــا را مــی دانــم ! مثــلا " خــش خــش " یعنــی " امــان از جــدایــی " ! پیــش از جــدایــی از درخــت هیــچ بــرگــی خــش خــش نمــی کنــد ...[گل][گل]

saman

[گل][گل]مــن زبــان بــرگ هــا را مــی دانــم ! مثــلا " خــش خــش " یعنــی " امــان از جــدایــی " ! پیــش از جــدایــی از درخــت هیــچ بــرگــی خــش خــش نمــی کنــد ...[گل][گل]

saman

[گل][گل]مــن زبــان بــرگ هــا را مــی دانــم ! مثــلا " خــش خــش " یعنــی " امــان از جــدایــی " ! پیــش از جــدایــی از درخــت هیــچ بــرگــی خــش خــش نمــی کنــد ...[گل][گل]

saman

[گل][گل]مــن زبــان بــرگ هــا را مــی دانــم ! مثــلا " خــش خــش " یعنــی " امــان از جــدایــی " ! پیــش از جــدایــی از درخــت هیــچ بــرگــی خــش خــش نمــی کنــد ...[گل][گل]

saman

[گل][گل]مــن زبــان بــرگ هــا را مــی دانــم ! مثــلا " خــش خــش " یعنــی " امــان از جــدایــی " ! پیــش از جــدایــی از درخــت هیــچ بــرگــی خــش خــش نمــی کنــد ...[گل][گل]

saman

[گل][گل]مــن زبــان بــرگ هــا را مــی دانــم ! مثــلا " خــش خــش " یعنــی " امــان از جــدایــی " ! پیــش از جــدایــی از درخــت هیــچ بــرگــی خــش خــش نمــی کنــد ...[گل][گل]

رها(دختران هوا)

ﺩﯾــﺪﻩ ﺍﯼ ﺷــﯿﺸــﻪ ﻫـﺎﯼ ﺍﺗــﻮﻣﺒــﯿﻞ ﺭﺍ ﻭﻗــﺘـﯽ ﺿﺮﺑـــﻪ ﺍﯼ ﻣــﯽ ﺧــﻮﺭﻧـﺪ ﻭ ﻣــﯽ ﺷـﮑﻨـﻨـﺪ !؟ ﺩﯾــﺪﻩ ﺍﯼ ﺷـﯿﺸــﻪ ﺧــﺮﺩ ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ ﻭﻟــﯽ ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧﻤــﯽ ﭘﺎﺷــﺪ !؟ ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻥ ﺷــﯿﺸــﻪ ﺍﻡ ؛ ﺧــﺮﺩ ﻭ ﺗــﮑـﻪ ﺗــﮑــﻪ ، ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧـﻤـــﯽ ﭘــﺎﺷـﻢ ﻭﻟـــﯽ ﺷــﮑـﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ . . . ! +×+×+×+×+×+×+×+× شدم تنهای خوشبخت... Upam زود بیا

زهرا جون

خخخخخخخخخخخ بابا ایول به وله وله وله تو ای جان بخورم جیگر تو خخخخخخ

زهرا جون

خخخخخخخخخخخ بابا ایول به وله وله وله تو ای جان بخورم جیگر تو خخخخخخ[گل][گل][گل]