:دی

تلفن زنگ زده برداشتم به بابام میگم بیا تلفن، رئیس بیمارستانه.
میگه کی؟
سفیر پاکستانِ؟
! یکی نیست بهش بگه آخه سفیر پاکستان با تو چیکار داره؟
میخوام بگم در این حد انتظار فرج آقامون بالاست!
 من :|||||||||||||||||||||||||||

/ 1 نظر / 26 بازدید
مریم

شمارتو واسه داداچم[ماچ]